Desgast Laboral (Burn-out)

El burnout, desgast laboral o síndrome del treballador cremat, es produeix quan un treballador està exposat a unes condicions laborals perjudicials, en suportar continuadament alts nivells d'exigència, horaris excessius o una càrrega laboral desproporcionada, que acaben produint estrès laboral crònic. El desgast laboral es manifesta especialment entre professionals relacionats amb l'atenció i cura a les persones, com professionals sanitaris, mestres, policies, assistents socials i funcionaris, on existeix una relació entre un professional i un usuari, client o pacient. El burnout també s'ha identificat en professionals d'organitzacions i serveis (comercials, enginyers, directors, tècnics), i en menor mesura en persones que no treballen en el sector de serveis.

La síndrome de burnout es caracteritza per tres dimensions:

  1. Esgotament emocional i físic: la persona té la sensació de no poder donar més de si mateixa en l'àmbit emocional i pateix esgotament físic
  2. Despersonalització: el treballador desenvolupa conductes i sentiments negatius cap a les persones que atén (pacients,  clients, usuaris). La percepció dels usuaris pot ser d'un tracte apàtic, deshumanitzat o indiferent.
  3. Falta de realització personal: implica insatisfacció personal i professional en relació a la fenia o als resultats, sentiments de frustració i baixa percepció d'autoeficàcia per fer front als requeriments de la feina.

El desgast laboral és un problema freqüent que es produeix entre el 10 i el 50% de professionals i que té importants repercussions per a la salut. El conjunt de símptomes que caracteritzen el desgast laboral consisteixen en:

  • Símptomes físics: insomni, cefalees, problemes gastrointestinals, pèrdua de pes, fatiga, deteriorament cardiovascular i altres.
  • Símptomes emocionals: fredor afectiva, ansietat, irritabilitat, hostilitat, desil·lusió, pessimisme i altres.
  • Símptomes conductuals: disminució del rendiment, absentisme laboral, falta d'implicació, problemes de relació, actituds negatives en el tracte amb els clients, consum de cafè, tabac, fàrmacs, alcohol o drogues, sobre implicació o desorganització, negació dels problemes i altres.
  • Afectació social: deteriorament de les relacions interpersonals, distanciament social.

Els factors de risc que poden influir en el desenvolupament de la síndrome del treballador cremat o estrès laboral comprenen factors relacionats amb l'empresa (organitzacions rígides i jerarquitzades, manca de suport al treballador, falta de recompenses, desigualtat, estil directiu inadequat...), factors relacionats amb el lloc de treball (càrrega laboral excessiva, elevada responsabilització, manca d'autonomia dels treballadors, temps limitat en l'atenció a l'usuari, desajust salarial, suport limitat per part de l'empresa), factors relacionats amb les relacions entre els treballadors (conflictes amb els clients, competitivitat entre companys, intercanvis poc recíprocs, falta de suport social) i factors relacionats amb les característiques de la persona afectada (persones altruistes, idealistes, empàtiques, perfeccionistes, constants, implicades emocionalment, competitives...) (Fidalgo, 2005).

Fidalgo, V. F. (2005). NTP 704: Síndrome de estar quemado por el trabajo o" burnout"(I): definición y proceso de generación. Recuperat de: http://www. insht. es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/701a750/ntp_704. pdf.

La millor assistència psicològica a Girona al seu abast

Consulti sense compromís