Addiccions

Les addiccions es caracteritzen per un desig i una manca de control del consum d'una substància o de la realització d'una conducta. Malgrat la interferència que produeix en l'àmbit laboral, familiar, acadèmic, social o personal i les repercussions per la salut, persisteix el consum o la realització de la conducta. La persona experimenta un fracàs continuat en l'intent per abandonar el consum o la realització de la conducta.

En les addiccions és característica la síndrome d'abstinència, que es manifesta mitjançant símptomes físics (pèrdua de la gana, alteracions del son), símptomes psicològics (irritabilitat, agitació, inestabilitat emocional, inquietud) i conductuals (cerca de la substància, mentir, disminució del rendiment laboral o acadèmic) que apareixen quan la persona no pot consumir la substància o realitzar la conducta addictiva. També és característica la tolerància, que suposa la necessitat de consumir una dosi major per obtenir els mateixos efectes que la persona prèviament obtenia amb una dosi inferior.

El DSM-5 (APA, 2014) recull diferents tipus de substàncies susceptibles d'addicció tòxica com l'alcohol, el cànnabis, els opiacis, els estimulants (cocaïna, amfetamina), el tabac, els al·lucinògens, els sedants, els hipnòtics i els ansiolítics. Existeix també un segon grup d'addiccions denominades conductuals o sense substància, que es caracteritzen per la realització de determinades conductes, entre les quals es troben l'addicció a les noves tecnologies (als mòbils, internet, videojocs), l'addicció al sexe, al treball, al joc o a les compres.

En les addiccions tòxiques el consum a mitjà i llarg termini pot produir conseqüències per la salut en alterar l'estructura cerebral, especialment a les àrees del cervell encarregades de la recompensa, que poden conduir a un dèficit de control de la conducta. Altres conseqüències per la salut poden consistir en problemes de l'atenció o la memòria, així com problemes afectius com l'ansietat, la depressió i altres trastorns mentals. Les addiccions també s'han relacionat amb determinades malalties, com per exemple cardiopaties o problemes digestius.

En el cas que reconegui els símptomes exposats contacti amb Squema Centre de Psicologia per realitzar una avaluació del seu cas.

American Psychiatric Association. (2014). DSM-5: Manual diagnòstic i estadístic dels trastorns mentals. Madrid: Editorial Mèdica Panamericana.

La millor assistència psicològica a Girona al seu abast

Consulti sense compromís