Trastorn Adaptatiu

Trastorn Adaptatiu

El trastorn adaptatiu, segons el DSM-5 (APA, 2014), consisteix en la manifestació de simptomatologia emocional o conductual que es produeix en resposta a un o diversos factors d'estrès. Els símptomes del trastorn adaptatiu es manifesten en els tres mesos posteriors a l'inici de la circumstància estressant i estan determinats per les següents característiques:

  • Comporten un malestar desproporcionat en relació amb la gravetat del factor estressant (considerant el context i la cultura de la persona).
  • Generen un deteriorament important en diferents àmbits (social, laboral, acadèmic, familiar, personal) o d'altres àrees de funcionament de la persona.

Quan el factor estressant i les seves conseqüències han finalitzat, la simptomatologia no persisteix més enllà de sis mesos.


El trastorn adaptatiu, en funció del predomini dels símptomes, es pot classificar:

  • Amb presència d'un estat d'ànim deprimit: amb una afectació de l'estat d'ànim (ganes de plorar o desesperança).
  • Amb presència d'ansietat: amb predomini de preocupació, nerviosisme o ansietat.
  • Amb una combinació d'ansietat i un estat d'ànim deprimit.
  • Amb l'existència principal d'una afectació de la conducta.
  • Amb alteració mixta, que inclou una afectació de les emocions i de la conducta.
  • Subtipus sense especificar: les reaccions no es poden incloure en un dels subtipus mencionats.

Si ha passat per alguna situació especialment estressant i presenta alguns dels símptomes exposats anteriorment,contacti amb Squema Psicòlegs Girona per avaluar el seu cas.


La millor assistència psicològica a Girona al seu abast

Whataspp Whatsapp