Desgast Laboral (Burn-out)

Desgast Laboral (Burn-out)

El burnout es produeix generalment en treballadors que estan exposats a unes condicions laborals perjudicials, amb nivells d'exigència elevats, horaris excessius o amb càrreges de feina desproporcionades. Aquestes condicions ocasionalment poden acabar produint un estrès laboral crònic. El burnout es presenta principalment en treballadors dedicats a l'atenció o a la cura de persones: professionals sanitaris, mestres, policies, assistents socials i funcionaris, en les quals existeix una relació entre un professional i un usuari, client o pacient. El burnout també s'ha identificat en professionals d'organitzacions i serveis (comercials, enginyers, directors, tècnics), i en menor mesura en persones que no treballen en el sector de serveis.

La síndrome de burnout es caracteritza per tres dimensions:

  • Esgotament emocional i físic: la persona té la sensació de no poder donar més de si mateixa en l'àmbit emocional i pateix esgotament físic
  • Despersonalització: el treballador desenvolupa conductes i sentiments negatius cap a les persones que atén (pacients, clients, usuaris). Els clients o usuaris del treballador afectat poden percebre un tracte apàtic, deshumanitzat o indiferent.
  • Insatisfacció en relació a la feina, sentiments de frustració i baixa percepció d'autoeficàcia per fer front als requeriments de la feina.


El desgast laboral és un problema freqüent que es produeix entre el 10 i el 50% de professionals i que té importants repercussions per a la salut. El conjunt de símptomes que caracteritzen el desgast laboral consisteixen en:

  • Símptomes físics: insomni, cefalees, problemes gastrointestinals, pèrdua de pes, fatiga, deteriorament cardiovascular i altres.
  • Símptomes emocionals: fredor afectiva, ansietat, irritabilitat, hostilitat, desil·lusió, pessimisme i altres.
  • Símptomatología conductual: disminució del rendiment, absentisme laboral, falta d'implicació, problemes de relació, actituds negatives en el tracte amb els clients, sobreimplicació, desorganització, negació dels problemes i la realització de certes conductes de risc.
  • Afectació social: deteriorament de les relacions interpersonals, distanciament social.

Els factors de risc que poden influir en el desenvolupament de la síndrome del treballador cremat o estrès laboral comprenen factors relacionats amb l'empresa (organitzacions rígides i jerarquitzades, manca de suport al treballador, falta de recompenses, desigualtat, estil directiu inadequat...), factors relacionats amb el lloc de treball (càrrega laboral excessiva, elevada responsabilització, manca d'autonomia dels treballadors, temps limitat en l'atenció a l'usuari, desajust salarial, suport limitat per part de l'empresa), factors relacionats amb les relacions entre els treballadors (conflictes amb els clients, competitivitat entre companys, intercanvis poc recíprocs, falta de suport social) i factors relacionats amb les característiques de la persona afectada (persones altruistes, idealistes, empàtiques, perfeccionistes, constants, implicades emocionalment, competitives...) (Fidalgo, 2005).

L'Estrès laboral és un problema comú, si pensa que pot estar afectat contacti amb Squema Psicòlegs Girona. El podem ajudar.

Fidalgo, V. F. (2005). Síndrome de estar quemado por el trabajo o 'burnout' (I): definición y proceso de generación. Madrid: INSHT

La millor assistència psicològica a Girona al seu abast

Whataspp Whatsapp